O b e c M i k u l o v

Z á p i s č. 8/2005

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 17.10. 2005

od 17.30 hodin na Obecním úřadu Mikulov-zasedací místnost.

_________________________________________________________________________

Přítomno: 4 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/

Nepřítomno: 3 členy zastupitelstva obce-z toho jeden omluven

Hosté: občané dle prezenční listiny,


Program: 1) Kontrola usnesení z předešlého zasedání

2) Přijaté žádosti

3) Rozpočtová změna č.3

4) Ostatní záležitosti chodu obce,příprava nové vyhlášky o odpadech 2006

5) Diskuse, závěr

Starostka přivítala členy zastupitelstva obce a občany obce a potvrdila,že zasedání je usnášení schopné.

Zapisovatelem byl jmenován p.Stehno a ověřovatelé zápisu pí.Kočová, Chmátalová

P r ů b ě h z a s e d á n í :

Pro přijetí programu zasedání hlasovalo 4 členů zastupitelstva obce.

Proti - nikdo.

Zdržel se hlasování - nikdo.

Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

HLASOVÁNÍ: pro hlasovalo 4 členů proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.1/8/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání a bere na vědomí jmenování zapisovatele p.Stehnu a ověřovatele zápisu pí.Kočová, Chmátalová.

1)Kontrola usnesení z předešlého zasedání

---------------------------------------------------

a)bod f)ze zápisu č.7/2005- zastupitelstvo obce projednalo odpověď p.Schambergera na výzvu p.advokáta ve věci úhrady platby 8000,- Kč za www stránky+ služby , dopis byl všem členům předán. Bylo rozhodnuto celou záležitost opět předat ke konečnému vyřízení p.advokátovi, neboť služby dle uzavřené smlouvy nebyly v uvedených měsících vykonávány.

HLASOVÁNÍ: pro 4 členů proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.2/8/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje pověřit p.JUdr.Vihanu dořešením sporu v zastoupení obce.

2) Přijaté žádosti

---------------------

a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p.Musova na pronájem pozemku k účelu umístění občerstvení-karavanu v zimní sezoně v lyž. areálu a rozhodlo tuto a i možné další žádosti za títmo účelem zamítnout.Důvodem je dostatečný počet stávajících občerstvení a tří restauračních provozů v tomto areálu, které občerstvení zajišťují.

HLASOVÁNÍ: pro 0 proti 4 zdržení 0

USNESENÍ č.3/8/05:

Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem pozemku v lyžařském areálu za účelem umístění občerstvení p. Musovovi, ani jiným žadatelům,kteří o takovýto pronájem požádají za stejným účelem.

b)Zastupitelstvo obce projednalo žádost p.Petra Štěrby na snížení kupní ceny u 65 m2 při odprodeji části cca 82 m2 z p.p.č. 457/1 v k.ú. Mikulov v Krušných horách, který byl schválen na minulém zasedání, snížení ceny neschválilo, zůstává platná cena 100,-Kč/m2 tak jak je stanoveno.

HLASOVÁNÍ: pro 0 proti 4 zdržení 0

USNESENÍ č.4/8/05:

Zastupitelstvo obce neschvaluje snížení kupní ceny u části 65 m2 ze schváleného prodeje 82 m2 z p.p.č. 457/1 v k,ú, Mikulov v Krušných horách p.Petru Štěrbovi.

3)Rozpočtová změna č.3 /2005

---------------------------------------

Starostka obce předložila rozpočtovou změnu č.3/05 ve výši 540.000,-Kč na straně příjmů tak i výdajů. Seznámila přítomné s jednotlivýmipoložkami, kterých se rozpočtová změna týká. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příjmové položky, u výdajových položek požádala starostku o přepracování zvýšení položek, příjem za prodej části čp.64 navrhuje uložit na účet ĆSOB jako rezervní fond pro investice vodovodu Mikulov. Bude projednáno na dalším zasedání- nový návrh rozp. změny č.3.

HLASOVÁNÍ: pro 0 proti 4 zdržení 0

USNESENÍ č.5/8/05:

Zastupitelstvo obce neschvaluje předloženou rozp. změnu č.3, navrhuje přepracování části výdajů do dalšího zasedání.

4) Ostatní záležitosti chodu obce, příprava nové vyhlášky o odpadech r.2006

--------------------------------------------------------------------------------------------

a) Starostka zhodnotila svoz nebezpečného odpadu v obci- účast občanů byla nižší než při prvním svozu v květnu 2005.

b) Zastupitelstvo obce již po několikáté řešilo nepořádek kolem čp.96 na hodbách,přístřešku, ve sklepech, který vytváří p.Patera-nájemník bytu. Dne 5.10.2005 provedli zastupitelé pp. Klouček,Kočová a Chmátalová na základě stížností nájemníků v těchto prostorách kontrolu.

Se zápisem opřítomné seznámila p.Chmátalová. I přes několikateré výzvy a písemné upozornění ze strany obce p.Patera nic na stavu nezměnil.Starostka stanovila konečnou lhůtu do 25.10.2005-kdy musí být vše odstraněno z přístřešku/vyjma dřeva/, uklizené dřevo od stěny před domem/srovnat na pozemek za přístřeškem u p.Cvikové/, vyklizené chodby a přístup do sklepa a sklep. S okamžitou platností se ruší pronájem 50m2 plochy před domem, parkovat nákl. vozidlo bude p.Patera na Tržním náměstí.Dále bylo navrženo vyzvat požární inspekci k prohlídce domu, popřípadě hygienickou inspekci jako již poslední možnost docílení úklidu a pořádku v domě. Pan Patera obdrží písemné upozornění se shora uvedenými skutečnostmi a termínem odstranění 25.10.2005.

HLASOVÁNÍ: pro 4 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.6/8/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení nájmu 50m2 z p.p.č.61/1 v k.ú. Mikulov p.Paterovi, parkování nákladního vozu na Tržním náměstí,výzvu požární inspekci k provedení prohlídky.

c) Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na uspořádání odpadového hospodářství- výběr poplatku na osobu či ponechat stávající poplatek za nádobu. Starostka seznámila přítomné s nabídkou firmy EKODENDRA na zpracování a využití bioodpadu . Další návrhy ze stran zastupitelů budou předneseny na příštím zasedání, kdy bude rozhodnuto o systému platby a uspořádání odpadového hospodářství v r.2006, aby mohla být připravena nová vyhláška.

d) Dále starostka oznámila provedení odečtů vodného za II. období r.2005 v termínu od 17.-31.10.2005 vodohospodářem obce p.Stehnem.Je nutné zajistit přístup k vodoměrům.

e) Byl projednán stav opravy bytu po p.Fričlovi, který obec přidělila p.Švábové, základní opravy byly provedeny, zbývá vybílení bytu, pak může být předán. V případě, že p.Švábová byt takto upravený nepřevezme, zruší zastupitelstvo obce schválené přidělení bytu.

5) Diskuse, závěr

---------------------

V diskusi finanční výbor seznámil přítomné se zápisem z kontroly hospodaření ze dne

10.10.2005. Zastupitelstvo obce bere zápis na vědomí.

HLASOVÁNÍ: pro 4 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.7/8/05:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z kontroly fin.výboru ze dne 10.10.2005.

Starostka poděkovala přítomným za účast.

Další veřejné zasedání se koná 21.11. 2005 v 17,30 hodin.

Zapsal:Stehno

Ověřovatelé zápisu: pí.Chmátalová Marcela

pí.Kočová Miluše

Stehno Oto Lišková Renata

místostarosta starostka