O b e c M i k u l o v

Z á p i s č. 10 /2005

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 19.12. 2005

od 17.30 hodin na Obecním úřadu Mikulov-zasedací místnost.

_________________________________________________________________________

Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/

Nepřítomno: 1 člen zastupitelstva obce

Hosté: občané dle prezenční listiny,

Program: 1) Kontrola usnesení z předešlého zasedání a došlé žádosti

2) Rozpočtová změna č.4/2005, návrh rozpočtu na r.2006

3) Nová vyhláška o poplatku za komunál.odpar r.2006 a ostatní záležitosti

chodu obce

4) Diskuse, závěr

Starostka přivítala členy zastupitelstva obce a občany obce a potvrdila,že zasedání je usnášení schopné.

Zapisovatelem byl jmenován p.Stehno a ověřovatelé zápisu pí.Chmátalová,p.Klouček

P r ů b ě h z a s e d á n í :

Pro přijetí programu zasedání hlasovalo 6 členů zastupitelstva obce.

Proti - nikdo.

Zdržel se hlasování - nikdo.

Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

HLASOVÁNÍ: pro hlasovalo 6 členů proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.1/10/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání a bere na vědomí jmenování zapisovatele p.Stehnu a ověřovatele zápisu pí.Chmátalová, p.Klouček.

1)Kontrola usnesení z předešlého zasedání a došlé žádosti

----------------------------------------------------------------------

a)zápis č.9/2005- Usnesení č.2/9/05-byl odsouhlasen způsob úhrady poplatku za komunální odpad v r.2006- a to za nádobu.Starostka předložila zastupitelstvu návrh nové obecně závazné Vyhlášky č.1/2005-o poplatku za komunální odpad na území obce Mikulov. Vyhláška byla schválena, bude platit v r.2006- po zákonné lhůtě vyvěšení na úřední desce.

Zrušuje se současně Vyhláška č.1/2004 schválena zastupitelstvem obce dne 20.12.2004.

HLASOVÁNÍ: pro 5 členů proti 0 zdržení 1

USNESENÍ č.2/10/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou Vyhlášku č.1/2005 o poplatku za komunální odpad na území obce Mikulov platná pro r. 2006.

b)Usnesení č.10/9/05- revokace přidělení bytu v čp.96 paní Švábové- p.Švábová požádala o

opětovné projednání této záležitosti s její přítomností.

Její žádosti bylo vyhověno, starostka seznámila přítomné společně se zastupiteli s důvody, které je k rozhodnutí revokace původního rozhodnutí vedli a vyslechla s přítomnými připomínky a odůvodnění p.Švábové, své rozhodnutí z Usnesení č. 10/9/5 zastupitelstvo obce nezměnilo.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti 0 zdržení 1

USNESENÍ č.3/10/05:

Zastupitelstvo obce potvrzuje své rozhodnutí v Usnesení č. 10/9/5-zrušení přidělení bytu v čp.96 p.J. Švábové.

c)věc umístění mobilní buňky u p.Bohuslava, nyní jsou vlastníkem manž. Poledníčkovi, dle konzultace se staveb.úřadem nutno provést ohlášení drobné stavby písemně, chybí stanovisko komise výstavby, obec jako provoovatel kanalizační sítě odmítlo připojení této neohlášené "černé stavby" a poukázala na nutnost staveb.povolení na kanaliz.přípojku.

Zastupitelstvo rozhodlo věc předat k vyřízení komisi výstavby.

HLASOVÁNÍ: pro 6 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.4/10/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje předání shora uvedené záležitosti k vyřízení komisi výstavby při OÚ Mikulov.

d)-žádost p.Urbanové o výměnu el. boileru v obecním bytě čp.96, který je rozbitý, nefunkční.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo náku nového el. boileru a jeho výměnu v bytě čp.96 p. Urbanové.

HLASOVÁNÍ: pro 6 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.5/10/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového el. boileru a jeho výměnu do bytu čp.96-p.Urbanové

2) Rozpočtová změna č.4/2005 a návrh rozpočtu na r.2006

-----------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce projednalo starostkou předloženou rozp. změnu č.4/2005 ve výši

151.500,- Kč na straně výdajů a příjmů podle jednotlivých položek a paragrafů rozpočtu

dle přiloženého rozpisu a schválilo ji.

Současně starostka předložila návrh na vyrovnaný rozpočet obce na rok 2006 ve výši

2.174500,-Kč, dle jednotlivých položek příjmů a výdajů.

Návrh rozpočtu byl zastupitelstvem schválen.

HLASOVÁNÍ: pro 6 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.6/10/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozp. změnu č.4/2005 ve výši 151.500,-Kč na straně příjmů i výdajů dle jednotlivých položek předloženého rozpisu a schvaluje vyrovnaný rozpočet

obce na rok 2006 ve výši 2.174500,- Kč.

3) Nová vyhláška o komunál.odpadu a ostatní záležitosti chodu obce

-----------------------------------------------------------------------------------

a)Novou vyhlášku o platbě komunál. odpadu zastupitelstvo projednalo hned v prvním bodě při kontrole usnesení z minulého zasedání.

b)Starostka seznámila přítomné se stavem účtů obce k 19.12.2005- celkem 890.165,54 Kč,

včetně pokladny.

Dále podala informaci o sepsané smlouvě na pronájem pozemku manž. Fleisherových v

prostoru parkoviště , tak jak je tomu každým rokem- částkou 8000,- Kč./prosinec-březen/

Obsluha parkoviště v nadcházející zimní sezoně je zajištěna, odměny zůstávají ve výši

loňského roku.

HLASOVÁNÍ: pro 6 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.7/10/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Mikulov a Obcí

Dubí ve věci projednání přestupků, kterých se dopustí občané naší obce.

Smlouva s Úřadem práce na pracovníky VPP pro rok 2006 bude sepsána od ledna 2006.

/obec bude mít 3 pracovníky/.

Schválené označení místních komunikací zákazem saňkování bylo provedeno.

Starostka předložila zastupitelům kat. mapku s vyznačením pozemků v majetku obce, které využívá Sport Centrum k své činnosti, byl vznesen návrh na pronájem těchto pozemků. Bude projednáno na dalších jednáních.

4) Diskuse- závěr

---------------------

Předsedkyně fin. výboru p.Kočová seznámila přítomné se zápisem z poslední provedené kontroly hospodaření obce.

Paní Chmátalová navrhla v souvislosti s umístěním stavby "deštníku" občerstvení a s provedenými staveb.úpravami prověření staveb-drobných staveb na území obce, popřípadě

dle zjištěných skutečností jejich odstranění komisí výstavby.

Zastupitelstvo obce návrh odsouhlasilo s termínem provedení do 30.6.2006.

HLASOVÁNÍ: pro 6 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.8/10/05:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje prověření všech

staveb,drobných staveb na území obce komisí výstavby v termínu do 30.6.2006.

Závěrem starostka poděkovala přítomným za účast , popřála všem radostné vánoční svátky a vše nejlepsí do nového roku a oznámila termín dalšího zasedání v roce 2006 a to v pondělí 23.1.2006 opět v 17,30 hodin.

Zapsal: Stehno Ota

Stehno Ota Lišková Renata

místostarosta starostka

Ověřovatelé:

Chmátalová Marcela

Klouček Jaroslav