O b e c M i k u l o v

Z á p i s č. 9/2005

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 21.11. 2005

od 17.30 hodin na Obecním úřadu Mikulov-zasedací místnost.

_________________________________________________________________________

Přítomno: 5 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/

Nepřítomno: 2 členy zastupitelstva obce-z toho jeden omluven

Hosté: občané dle prezenční listiny,


Program: 1) Kontrola usnesení z předešlého zasedání a došlé žádosti

2) Rozpočtová změna č.3/2005

3) Inventarizace r.2005 a ostatní záležitosti chodu obce

4) Diskuse, závěr

Starostka přivítala členy zastupitelstva obce a občany obce a potvrdila,že zasedání je usnášení schopné.

Zapisovatelem byl jmenován p.Stehno a ověřovatelé zápisu pí.Kočová,p.Ing.Němec

P r ů b ě h z a s e d á n í :

Pro přijetí programu zasedání hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce.

Proti - nikdo.

Zdržel se hlasování - nikdo.

Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

HLASOVÁNÍ: pro hlasovalo 5 členů proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.1/9/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání a bere na vědomí jmenování zapisovatele p.Stehnu a ověřovatele zápisu pí.Kočová, p.Ing.Němec.

1)Kontrola usnesení z předešlého zasedání a došlé žádosti

----------------------------------------------------------------------

a)zápis č.8/2005- bod4)c/-zastupitelstvo obce projednalo způsob úhrady poplatku za komunální odpad v roce 2006. Starostka předložila přehled nákladů za leden- listopad 2005, dle jednotlivých druhů odpadu-kom.odpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad... a soupis

všech druhů nádob v obci, které se vyvážejí. Zastupitelé vyjádřili své názory na způsob výběru za osobu, či nádobu, své názory přednesli i přítomní občané. Bylo rozhodnuto, že poplatek bude vybírán opět dle nádoby s tím, že budou posouzeny problematické výběry nádob /např. čtyřčlená rodina- nádoba jen na 80 l apod./ dle jednotlivých případů tak, aby

poplatek byl objektivní. V případě, že budou známy nové ceny za nádoby pro r.2006, bude v prosinci předložena ke schválení nová vyhláška.

HLASOVÁNÍ: pro 5 členů proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.2/9/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyběr poplatku za komunální odpad pro rok 2006 za nádobu.

b) Přijaté žádosti

---------------------

-Žádost p.Ing.Petra Honiga na odprodej p.p.č. 143/1-pastvina v k.ú. Mikulov v Krušných

horách o výměře 285 m2- zastupitelstvo prodej neschvaluje

HLASOVÁNÍ: pro 0 proti 5 zdržení 0

USNESENÍ č.3/9/05:

Zastupitelstvo obce neschvaluje odprodej p.p.č. 143/1-pastvina o výměře 285 m2 v k.ú.

Mikulov v Krušných horách.

-Źádost p.Bohuslava ev.č.93 o kanalizační připojení mobil.buňky na kanalizační řad obce.

Zastupitelstvo obce rozhodlo připojení povolit až po předložení příslušných dokladů -, buňka postavena na pozemku p.Bohuslava je černou stavbou bez jakéhokoliv povolení, k připojení objektu na kanalizační řad obce je třeba předložit stavební povolení a potřebnou dokumentaci.Zastupitelstvo doporučilo upozornit na tuto černou stavbu vlastníka/již nového/ a stavební úřad D uchcov.

HLASOVÁNÍ: pro 0 proti 5 zdržení 0

USNESENÍ č.4/9/05:

Zastupitelstvo obce neschvaluje připojení mobil.buňky- černou stavbu na p.p.č.10/2 v k.ú.

Mikulov ve vlastnictví manž. Podobníčkových.

-Žádost- ohlášení stavebních úprav na ev.č.-84 v k.ú. Mikulov manž.Matulových včetně

zateplení chaty, zastupitelstvo bere na vědomí a předává k řešení komisi výstavby při OÚ

Mikulov.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.5/9/05:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ohlášení staveb.úprav na objektu ev.č.84 manželů

Matulových .

2) Rozpočtová změna č.3/2005

-------------------------------------

Zastupitelstvo obce projednalo starostkou předloženou rozp. změnu č.3/2005 ve výši

1100 000,- Kč na straně výdajů a příjmů podle jednotlivých položek a paragrafů rozpočtu

dle přiloženého rozpisu a schválilo ji.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.6/9/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozp. změnu č.3/2005 ve výši 1100000,-Kč na straně příjmů i výdajů dle jednotlivých položek předloženého rozpisu.

3) Inventarizace v r.2005 a ostatní záležitosti chodu obce

--------------------------------------------------------------------

a) Starostka navrhla termín provedení inventarizace majetku obce za r.2005 ve dnech

od 19.12.- 31.12.2005 inventarizační komisí ve složení: předseda p.Kočová a členové

pp.Stehno,Ing.Němec, Barošová, Kondacsová. Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.7/9/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání inventarizace r.2005 od 19.12-do 31.12.2005 a

inventarizační komisi ve složení- předseda p.Kočová, členové pp.Stehno, Ing.Němec,Barošová,Kondacsová.

b)Starostka informovala přítomné s podniknutými kroky na úseku vodního hospodářství,

byla podána žádost na vypracování optimalizace vodovodu Mikulov na Výzkumný ústav

vodohospodářský Praha a dále bylo zadáno zpracování návrhu technologie úpravy vody

při vodovodu Mikulov.

c) Dále starostka navrhla požádat na rok 2006 Úřad práce Teplice opět o pracovníky VPP v počtu 3 osob , zastupitelstvo souhlasí.

d) Připomněla rovněž konání mikulášksé nadílky v sobotu dne 3.12.2005 v 10.00 hodin, dále možnost kácení stromů v době vegetačního klidu listopad - březen, u stromů při obvodu 85cm ve výšce 130cm od země je nutno požádat obec o povolení.

e) Ve věci úklidu prostoru u čp.96, chodeb, sklepa p. Paterou po provedené stížnosti na HZS Teplice byloobci od této doručeno stanovisko. Obec na základě zjištěných skutečností

podá na p. Pateru podání přestupku proti domovnímu řádu k příslušné přestupkové komisi, neboť již nevidí jiné řešení k nápravě věci.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.8/9/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání přestupku proti dodržování domovního řádu panem

Františkem Paterou k příslušné přestupkové komisi .

f) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Hotelu Modrá Hvězda s.r.o. Lom-Loučná o

umístění občerstvovacího deštníku o kapacitě cca 110 hostů a velikosti 68 m2 na pozemek

obce od prosince do března v lyžařském areálu. Zastupitelstvo obce žádost zamítlo,již na minulých zasedáních odsouhlasilo,že na pozemcích obce nebudou povoleny další občerstvení v tomto areálu.

Současně upozorňuje na stanovy Sport Centra Bouřňák o.p.s.,které zakazují pronájem

vložených pozemků třetí osobě.

HLASOVÁNÍ: pro 0 proti 5 zdržení 0

USNESENÍ č.9/9/05:

Zastupitelstvo obce neschvaluje místění občerstvovacího deštníku na pozemky obce v

lyžařském areálu Mikulov.

g) Zastupitelstvo obce opětovně projednalo situaci kolem přiděleného bytu po p.Fričlovi

paní Švábové Jaroslavě v čp. 96, který je v současné době v hrubé části opraven. Vzhledem

k celkové situaci a i přístupu p.Švábové se zastupitelstvo rozhodlo revokovat své usnesení ze dne 18.4.2005 č.5/3/05 a byt postupně v r.2006 opravit celý a ponechat jako náhradní

nouzový byt pro potřeby obce.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.10/9/05:

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č.5/3/05 ze dne 18.4.2005.

4) Diskuse- závěr

---------------------

V diskusi občané vyjadřovali své názory na řešení odpadového hospodářství, na probíranou

problematiku přidělení bytu p.Švábové, úklid kolem čp.96 p.Paterou.

Předsedkyně fin. výboru p.Kočová seznámila přítomné se zápisem z poslední provedené kontroly hospodaření obce.

Paní Chmátalová navrhla z hlediska bezpečnosti dětí a i chodců umístit tabule zákazu

saňkování na místní komunikace.

HLASOVÁNÍ: pro 5 proti 0 zdržení 0

USNESENÍ č.11/9/05:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis fin. výboru a schvaluje umístění varovných tabulí

se zákazem saňkování na obecní komunikace, které přímo navazují na hlavní komunikaci

druhé třídy č.382/II a představují nebezpečí úrazu.

Závěrem starostka poděkovala přítomným za účast a oznámila termín dalšího zasedání a to

v pondělí 19.12.2005.

Zapsal: Stehno Ota

Stehno Ota Lišková Renata

místostarosta starostka

Ověřovatelé:

Kočová Miluše

Ing.Němec Stanislav