Obsah

Stránka

 • 1

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

 1. Identifikační číslo
  ----------
   
 2. Kód
  ZDP_01
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
   
 4. Základní informace k životní situaci
  Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. V případě oprávněného příjemce (nezletilý) se může jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat.

  Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, dohlíží obecní úřad, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení plní ustanovené povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.

  Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.
   
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím formuláře. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.
   
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oprávněný příjemce důchodu podává žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na Obecní úřad Mikulov (dále jen OÚ), Tržní náměstí 27, Mikulov. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu a důvody žádosti.
  V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.
  V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod. Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) správní řád, ustanoví správní orgán opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
  V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě (důchodci) opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.

  Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt) v obci Mikulov. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu (dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) správní řád).
   
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním
   
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vyplněné formuláře je nutné doručit osobně na OÚ Mikulov, Tržní náměstí 27, Mikulov.
   
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  OÚ, Tržní náměstí 27, Mikulov. Úřední dny: pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17.00 hodin. V neúřední dny po dohodě na telefonním čísle +420 417 878 003.
   
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz
   
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře jsou ke stažení na internetových stránkách OÚ Mikulov, nebo k osobnímu vyzvednutí na OÚ Mikulov.

1_Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.pdf
1_Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.rtf

2_Poučení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.pdf
2_Poučení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.rtf

3_Zpd důchodového pojištění - souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf
3_Zpd důchodového pojištění - souhlas se zpracováním osobních údajů.rtf

4_Zpd důchodového pojištění - vyjádření ošetřujícího lékaře.pdf
4_Zpd důchodového pojištění - vyjádření ošetřujícího lékaře.rtf

5_Souhlas s ustanovením opatrovníka pro řízení ve věci zpd.pdf
5_Souhlas s ustanovením opatrovníka pro řízení ve věci zpd.rtf

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
   
 2. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodne OÚ bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
   
 3. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ---------
   
 4. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ---------
   
 5. Elektronická služba, kterou lze využít
  urad@obec-mikulov.cz, ID datové schránky: ajfaxen
   
 6. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění pozdějších předpisů
    
 7. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění
   
 8. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání, které lze podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím OÚ Mikulov.
  Odvolacím orgánem je Magistrát města Teplice, Odbor sociální péče.
   
 9. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
   
 10. Nejčastější dotazy
  ----------
   
 11. Další informace
  ----------
   
 12. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobní návštěvou na OÚ Mikulov nebo na tel. čísle 417 878 003.
   
 13. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
   
 14. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  15. 4. 2015
   
 15. Popis byl naposledy aktualizován
  18. 4. 2018
   
 16. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
   
 17. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------